Badanie urządzeń technicznych i konstrukcji stalowych metodą Magnetycznej Pamięci Metalu
- stosowanie metody MPM w badaniach NDT na świecie

Badanie metodą MPM coraz powszechniej uznawane jest za szybką metodę kontroli obiektów przemysłowych (konstrukcje, maszyny lub urządzenia wykonane z metali żelaznych). Do końca roku 2004, metodę MPM wdrożono w ponad 200 zakładach w samej Rosji, gdzie przeszkolono ponad 600 specjalistów. Metodę MPM doceniono także w Chinach - w tym czasie stosowało ją tam już ponad 100 zakładów produkcyjnych.

W roku 2011 badania metodą Magnetycznej Pamięci Metalu i odpowiednie przyrządy pomiarowe IKN (ang. TSC) z czujnikami i oprogramowaniem stosowane były w ponad 1000 rosyjskich przedsiębiorstwach. Poza Rosją metodę MPM przetestowano i wdrożono także w różnych przedsiębiorstwach w 30 krajach na świecie.

Metodę MPM do badań obiektów przemysłowych wdrożyły już: Australia, Angola, Argentyna, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czarnogóra, Czechy, Finlandia, Izrael, Indie, Irak, Iran, Kanada, Kazachstan, Kolumbia, Korea Południowa, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malezja, Mołdawia, Mongolia, Niemcy, Polska, RPA, Serbia, Ukraina, USA, Węgry.    <zobacz więcej>

badanie spoin spawanych zbiornika metodą MPM

Zdjęcie ilustruje diagnozowanie metodą MPM& spoin spawanych dużego zbiornika -
badanie metodą MPM nie wymaga przygotowania powierzchni diagnozowanego obiektu.
Pomiary często wykonujemy na urządzeniach pracujących - tu sprawdzamy jak połączone są cargi zbiornika
- czyli kontrolujemy stan techniczny płaszcza zbiornika.

Praktyka przemysłowa na całym świecie wykazała, że badania metodą MPM sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wymagane są:

 •  określenie stanu naprężeń i odkształceń w urządzeniach mechanicznych;
 •  badania jakości metalu wyrobów podczas ich produkcji i eksploatacji, np. turbiny parowe, pompy przemysłowe;
 •  badania jakości spoin po ich wykonaniu lub w trakcie pracy urządzeń technicznych lub konstrukcji stalowych;
 •  diagnostyka rurociągów, np. ropociągów, rurociągów ciepłowniczych;
 •  określanie realnego resursu urządzeń i konstrukcji, np.:
  zbiorniki;  oprzyrządowanie;  wszelkie wyroby wykonane z materiału ferromagnetycznego - mechanizmy załadowcze, mechanizmy wirujące, mechanizmy tłoczące;  instalacje w których występuje pełzanie materiału lub choroba wodorowa i wiele innych;
 •  kontrola zbiorników, silosów i naczyń ciśnieniowych;
 •  badanie mechanicznych własności metalu w warunkach laboratoryjnych.

Firma RESURS wykonuje badania metodą MPM we wszystkich ww. przypadkach.


Charakterystyka badań nieniszczących NDT wykonywanych metodą MPM

Badanie metodą MPM jest to szybka i wydajna metoda kontroli nieniszczącej oparta na rejestracji i analizie rozkładu własnych magnetycznych pół rozproszonych (WMPR), powstających w wyrobach i obiektach przemysłowych w strefach koncentracji naprężeń (SKN). Przy czym WMPR przedstawiają nieodwracalną zmianę namagnesowania odzwierciedlającą kierunek działania głównych naprężeń powstających od obciążeń roboczych, a także strukturalną i technologiczną dziedziczność metalu wyrobu oraz spoiny po ich wykonaniu, a następnie schłodzeniu w magnetycznym polu Ziemi.  W trakcie kontroli metodą MPM wykorzystywane jest naturalne namagnesowanie, które pojawia się w postaci magnetycznej pamięci metalu podczas faktycznych odkształceń czego następstwem jest zachodzenie zmian strukturalnych w metalu wyrobów i urządzeń technicznych.

 1. Podstawy fizyczne metody MPM:
  • zjawiska magnetosprężyste i magnetomechaniczne;
  • zjawisko tworzenia się i umiejscowienia granic domen magnetycznych na ściankach dyslokacji w strefach koncentracji naprężeń (SKN);
  • zjawisko rozproszenia pola magnetycznego wywołane strukturalnymi i mechanicznymi niejednorodnościami w warunkach naturalnego namagnesowania się metalu spowodowanego obciążeniami.
 2. Parametry magnetyczne wykorzystywane w badaniu metodą MPM:
  • składowa normalna własnych magnetycznych pól rozproszonych WMPR - Hpy;
  • gradient pola magnetycznego Hp na długości x  (dHp/dx).
 3. Co kontrolujemy metodą MPM w metalu i w spoinie:
  • stan naprężeń-odkształceń (SNO) i niejednorodność struktury materiałów.
 4. Co określamy metodą MPM:
  • strefy koncentracji naprężeń SKN, w których powstają zaczątki rozwijających się wad;
  • uszkodzenia struktury w SKN;
  • niejednorodność metalu.
 5. Zalety badań metodą MPM:
  • nie jest wymagane żadne przygotowanie powierzchni kontrolowanego obiektu (czyszczenie, itp.);
  • nie jest wymagane sztuczne namagnesowanie materiału;
  • jest to metoda szybka i dokładna (określa SKN z dokładnością do 1mm);
  • stosuje się małogabarytowe przyrządy pomiarowe, które posiadają:
   własne zasilanie, urządzenie rejestrujące, mikroprocesor i blok pamięci 4MB;
  • w produkcji potokowej pozwala na skontrolowanie jakości wszystkich wyrobów i na posortowanie ich;
  • nie ingeruje w strukturę materiału ani w stan jego namagnesowania - metoda nieinwazyjna.

Badanie metodą MPM to podstawowa metoda diagnostyczna stosowana przez firmę RESURS do lokalizacji zmian w strukturze metali.
Stosując je łącznie z innymi metodami badań NDT wydatnie zwiększamy efektywność tych drugich.

Firma RESURS od wielu lat ściśle współpracuje z rosyjską firmą  „Energodiagnostika” Moskwa  w zakresie stosowania badań metadą MPM, sprzedaży przyrządów, szkolenia specjalistów i promowania metody w Polsce.