WYDARZENIA , INFORMACJE , AKTUALNOŚCI

Budapeszt, maj 2016:
Międzynarodowa Konferencja „Diagnostyka urządzeń i wyrobów przemysłowych z wykorzystaniem metody Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM)”.

Tytułowa Konferencja odbyła się w dniach 19-20 maja 2016 r., a jej organizatorem było Węgierskie Towarzystwo Nadań Nieniszczących „Marovisz” oraz OOO „Energodiagnostika”- Moskwa przy współpracy Europejskiej Federacji Badań Nieniszczących (EFNDT). W konferencji udział wzięli specjaliści z Argentyny, Węgier, Niemiec, Indii, Indonezji, Litwy, Mongolii, Omanu, Polski, Rosji, Słowacji, Finlandii, Czech.

Budapeszt 2016

Przedstawiono wykłady z zakresu teorii i praktyki stosowania metody magnetycznej pamięci metalu (MPM) w tym szkolenia i certyfikacji specjalistów. Przedstawiono ponad 20 wykładów wygłoszonych w prezentacjach przez uczonych i inżynierów praktyków.
   W plenarnej sesji, swoje prezentacje przedstawili m.in.:
    - Prof.dr. Peter Trampus – Prezydent EFNDT Węgry,
    - Prof.Anatolii A. Dubov - twórca metody i generalny Dyr. OOO Energodiagnostika Rosja,
    - Prof.dr.Gerd Dobmann – Starszy Konsultant Naukowy w Fraunhofer Institute for Non-Destructive Testing (IZFP),
    - Prof.dr. Gabor Vertesy - Centrum Naukowych Ekspertyz Węgierskiej Akademii Nauk.

W wyniku dyskusji w międzynarodowym gronie uczestników Konferencji zaproponowano następujące wnioski:
    • włączenie „Programu szkolenie i egzaminowania specjalistów z metody MPM” do dokumentu ISO/TR25107.
    • powołanie międzynarodowej grupy specjalistów z zakresu metody MPM
       działających w ramach Międzynarodowego Komitetu Badań Nieniszczących (ICNDT).
       Zalecono w tej sprawie wystąpić z wnioskiem do ICNDT i międzynarodowego Komitetu ISO TK-135.

Argumentem za przyjęciem takich wniosków, było to, że w 35 państwach wdrożone zostały technologie Kontroli Nieniszczącej (NDT) opartej na metodzie MPM.


Informacja o przyznanym Certyfikacie TÜV nr 01 202 HU/V11 3420 dla metody MPM:
Świadectwo Uznania nr RU.C.34.003A. №42683 (Rosja) dla urządzenia magnetometrycznego „IKN”.

certyfikat TUV nr 01 202 HU

W roku 2011 na podstawie kontraktu zawartego między TÜV Rheinland InterCert Kft (Budapeszt) a firmą OOO „Energodiagnostika” / „Energodiagnostyka” Sp. z o.o. Moskwa/Warszawa przeprowadzano kontrolę efektywności metody MPM w celu dopuszczenia jej do stosowania w ekspertyzach obiektów przemysłowych wykonywanych dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji tych obiektów.
Wymagane badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach przemysłowych.

Badania laboratoryjne obejmowały:

1. porównawcze badania niszczące oraz nieniszczące metodą MPM i metodą UT na spoinach rur i blach płaskich wykonane na próbkach stali niskowęglowej.

2. badania wytrzymałościowe stalowych próbek na rozciąganie z  jednoczesnym zapisem naprężeń i odkształceń w układzie współrzędnych σ-ε (ukł. naprężenie-odkształcenie) oraz rozkładu pola magnetycznego na przyrządzie „IKN” (ang. TSC) wg metody MPM.

3. badania metodą Magnetycznej Pamięci Metalu stanu naprężeń oraz odkształceń rur stalowych (pozostających pod obciążeniem) w warunkach utraty ich stabilności z jednoczesną porównawczą kontrolą naprężeń z wykorzystaniem dynamometru.

Badania przeprowadzono w laboratorium ISD DUNAFERR (Budapeszt) metodą MPM przy zastosowaniu przyrządu typu „IKN” (ang. TSC) (miernik koncentracji naprężeń) podczas rozciągania próbek stalowych na maszynie rozrywającej МВК-MVO-51 (МВК-09-SZ-65-01-03-10).
W podsumowaniu badań stwierdzono, ze metoda magnetycznej pamięci metalu (MPM) spełnia wymagania określone w trzech normach: ISO 24497-1:2007,  ISO 24497-2:2007,  ISO 24497-3:2007.

Badania przemysłowe obejmowały:

– porównawcze badania nieniszczące metodą MPM na elementach rurociągów parowych (kolana, trójniki, rury, połączenia spawane) wykonane łącznie z innymi metodami: badania ultradźwiękowe (UT), badania twardości (TW), badania wiroprądowe (ET), badania metodą replik metalograficznych.  Badania porównawcze wymienionymi metodami przeprowadzono na elementach rurociągów parowych w miejscach wyznaczonych przez metodę MPM.

Potwierdzono występowanie defektów w miejscach wskazanych przez metodę MPM.

Porównawcze badania przemysłowe przeprowadzono w polskich Elektrowniach: GDF Suez - Połaniec,  Tauron Wytwarzanie SA - E.Jaworzno III , E.Jaworzno II.

Wyniki powyższych badań laboratoryjnych i przemysłowych pozwoliły sporządzić Raport Eksperta nr V II 3420 z testów walidacyjnych. W przyznanym Certyfikacie TÜV nr 01 202 HU/V11 3420 dla metody Magnetycznej Pamięci Metalu uznaje się:
„Na podstawie przeprowadzonego przez TÜV Rheinland InterCert porównania z innymi metodami nieniszczącymi stosowanymi w przemyśle oraz pozostałymi badaniami opisanymi w raporcie eksperta można stwierdzić, że badanie MPM jest szybką metodą odpowiednią do określania stref spiętrzeń naprężeń i odkształceń konstrukcji stalowych oraz wyposażenia spawanego w miejscach, gdzie oznaczenie jakości i ilości odkształceń wymaga zastosowania dodatkowych metod badania materiałów”.

Certyfikat TÜV, oryginał - do pobrania <plik .pdf 764kB> oraz w tłumaczeniu przez przysięgłego - do pobrania <plik .pdf 365kB>.

Moskiewska firma OOO „Energodiagnostika” opracowała  i  seryjnie wytwarza:
- specjalistyczne przyrządy „IKN” do badań obiektów przemysłowych metodą MPM,
- oprogramowanie do przyrządów pomiarowych IKN.

Przyrządy IKN uzyskały certyfikację rosyjskiej Federalnej Agencji ds. Regulacji Technicznej i Metrologii.  Świadectwo zatwierdzenia przyrządów pomiarowych IKN z roku 2011 przedstawiamy <w pliku .pdf 2.63MB>, a jego tłumaczenie <w pliku .pdf 341kB>

   W 2011 r. badania metodą MPM i odpowiednie przyrządy kontrolne IKN (ang. TSC) z czujnikami i oprogramowaniem stosowane były już w ponad 1000 rosyjskich przedsiębiorstw. Oprócz Rosji, metoda została przetestowana i wdrożona w innych przedsiębiorstwach w 30 krajach na świecie.
   Metodę MPM do badań obiektów przemysłowych wdrożyły już: Australia, Angola, Argentyna, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czarnogóra, Czechy, Finlandia, Izrael, Indie, Irak, Iran, Kanada, Kazachstan, Kolumbia, Korea Południowa, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malezja, Mołdawia, Mongolia, Niemcy, Polska, RPA, Serbia, Ukraina, USA, Węgry.


Informacja ze spotkań przedstawicieli :
TUVRhenland InterCert Kft. - Budapeszt,    TUVRheinland Sp. z o.o. - Zabrze,     GDF Suez - Połaniec,
Tauron-Wytwarzanie SA - E.Jaworzno III i E.Jaworzno II,     ZRE Katowice SA,     OOO Energodiagnostika - Moskwa,
Energodiagnostyka - Warszawa.

szkolenie Połaniec 2011 październik

W dn. 27.10.2011 w Połańcu i 28.10.2011 w Jaworznie odbyły się spotkania przedstawicieli w/w Firm w ramach kontraktu zawartego w czerwcu 2011 r. pomiędzy firmami OOO Energodiagnostika - Moskwa, a TUVRheinland InterCert Kft, obejmującego:
– sprawdzenie efektywności metody MPM w badania laboratoryjnych i w badaniach diagnostycznych w warunkach przemysłowych
– walidację metody MPM zgodnie z Raportem Technicznym CEN/TR 14748 - „Badania nieniszczące - Metodologia kwalifikowania badań nieniszczących” dla metod badawczych nieznormalizowanych, adaptowanych dla określonych grup obiektów.

Program badań laboratoryjnych przeprowadzono na stanowiskach badawczych w TUVRheinland InterCert Kft w Budapeszcie i w firmie OOO Energodiagnostika w Moskwie.  Zakres badań obejmował:
1. przeprowadzenie porównawczych badań nieniszczących metodą MPM i metodą UT na spoinach rur i blach płaskich wykonanych na stali niskowęglowej,
2. przeprowadzenie badań wytrzymałościowych stalowych próbek
na rozciąganie z jednoczesnym zapisem:
 a) naprężeń w układzie współrzędnych σ-ε
 b) rozkładu pola magnetycznego na przyrządzie TSC wg metody MPM
3. kontrolę metodą MPM stanu naprężeń i odkształceń rur stalowych (pod obciążeniem) w warunkach utraty ich stabilności z jednoczesną porównawczą kontrolą naprężeń z wykorzystaniem dynamometru.

Program badań w warunkach przemysłowych obejmował :
– przeprowadzenie porównawczych badań nieniszczących na elementach (kolanach, trójnikach, rurach, połączeniach spawanych) rurociągów parowych metodą MPM i innymi metodami: badania ultradźwiękowe (UT), badania twardości (TW), badania wiroprądowe (ET), badania metodą replik metalograficznych. Badania porównawcze wymienionymi metodami przeprowadzono na elementach rurociągów parowych w miejscach wyznaczonych przez metodę MPM.
    W wyniku przeprowadzonych badań porównawczych metodami UT, ET, TW potwierdzono występowanie defektów w miejscach wskazanych przez metodę MPM.  Badania porównawcze w warunkach przemysłowych przeprowadzono na rurociągach parowych w Elektrowniach:  GDF Suez-Połaniec,  Tauron-Wytwarzanie SA - E. Jaworzno III, E. Jaworzno II.

Wyniki badań przedstawiono na spotkaniach specjalistów laboratoriów GDF Suez - Połaniec,  Tauron - Wytwarzanie SA - E.Jaworzno III i E.Jaworzno II,   Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o. – Połaniec  oraz  przedstawicieli:  TUVRhenland InterCert Kft. - Budapeszt, TUVRheinland Sp. z o.o. - Zabrze,   ZRE Katowice SA,   OOO Energodiagnostika - Moskwa,   Energodiagnostyka - Warszawa.

Poniżej lista uczestników ww. spotkań:

  1. dr Peter Ladanyi - TÜV Rheinland InterCert Kft. GBI Regional Manager
      (Dyrektor Regionalny obszaru Usług dla Przemysłu - Europa Środkowo-Wschodnia) - Węgry, Budapeszt
  2. Janusz Grabka - Prezes Zarządu TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. - Zabrze
  3. Wojciech Szałek - Dyrektor Działu Usług dla Przemysłu TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. - Zabrze
  4. Zbigniew Wątroba – Elektrownia GDF Suez Połaniec – specjalista ds. kotłów
  5. Anatolij Dubov – Prezes Zarządu Energodiagnostyka Sp. z o.o. - Warszawa
  6. Andrzej Radziszewski – Członek Zarządu Energodiagnostyka Sp. z o.o. - Warszawa
  7. Wojciech Baran – Z-ca Kier. Laboratorium BN – Tauron – Wytwarzanie SA Elektrownia Jaworzno III
  8. Wojciech Pituła – specjalista ds. badań NDT - Tauron – Wytwarzanie SA Elektrownia Jaworzno III
  9. Edward Michalik - specjalista ds. badań NDT – ZRE Katowice SA
10. Julian Pieronkiewicz – Gł. Specjalista - Tauron – Wytwarzanie SA Elektrownia Jaworzno II
11. Piotr Garyga - specjalista ds. badań NDT – ZRE Katowice SA
12. Jan Kula - specjalista ds. badań NDT – ZRE Katowice SA
13. Andrzej Postawa - UDT Oddział/Rzeszów
14. Jan Kasperczak – GDF SUEZ - Połaniec
15. Andrzej Dziedzianowicz – Elporem i Elpoautomatyka – Połaniec
16. Wojciech Putowski - Elporem i Elpoautomatyka - Połaniec
17. Adam Stompa - Elporem i Elpoautomatyka - Połaniec.

Notatkę sporządził i opracował Andrzej Radziszewski - Energodiagnostyka Sp. z o.o.


Szkolenia organizowane przez  firmę Energodiagnostyka Sp. z o.o.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie certyfikacyjne z metody MPM. Odbędzie się ono w termine 28.09- 08.10.2020 w Warszawie. Szkolenie organizujemy we współpracy z Centrum Szkoleniowym firmy Energodiagnostika Co. Ltd. Szkolenia prowadzone są w oparciu o normę ISO 9712:2012. Po pozytywnym wyniku egzaminu wydany zostanie stosowny Certyfikat.

Szkolenie odbędzie się maksymalnie dla 20 osób.

seminarium szkoleniowe Warszawa 2011 luty

Dla przykładu, w siedzibie firmy Energodiagnostyka Sp. z o.o. w dniach 22.02- 01.03.2011 odbyło się seminarium szkoleniowe dotyczące metody magnetycznej pamięci metalu w oparciu o normę PN ISO 24497/1-3. Uczestnicy seminarium mogli skonfrontować posiadaną wiedzę z zakresu stosowania metody MPM oraz analizy i interpretacji wyników uzyskanych badań diagnostycznych dla celów wydawanych ekspertyz technicznych z obszaru badań nieniszczących w zakresie stanu naprężeń i odkształceń oprzyrządowania.

Seminarium MPM miało także na celu podwyższenie kwalifikacji specjalistów wraz z uzyskaniem stosowanych certyfikatów z  metody magnetycznej pamięci metalu należącej do obszaru metod magnetycznych MT.

Program szkolenia i atestacji specjalistów z zakresu metody MPM został uzgodniony i zatwierdzony przez Rosyjski Urząd Dozoru Technicznego.  Program szkolenia i podręcznik do nauki metody MPM poddany był weryfikacji i zatwierdzony został przez specjalistów z różnych krajów dokumentem MIS nr V-1347-06 w V komisji „Kontroli jakości spawania” Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa.

Seminarium prowadził Dyrektor naukowego ośrodka atestacji personelu badań nieniszczących OOO „Energodiagnostika” z Moskwy, mgr inż. Sergiey Kołokolnikow.


Konferencja Naukowo Techniczna w Moskwie - luty 2011

6 Konferencja NT - Moskwa 2011

Informujemy, że w dniach 15-17 lutego 2011 roku odbyła się w Moskwie VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : „Diagnostyka oprzyrządowania i konstrukcji z wykorzystaniem metody MPM”.

W konferencji udział wzięli specjaliści NDT, naukowcy oraz zainteresowani metodą MPM z Rosji, Łotwy, Mongolia, Czech, Polski, Węgier. na konferencji m.in. prezentowano wyniki badań MPM i dyskutowano nad zagadnieniami przedstawionymi w referatach. Szczególnie dużo uwagi poświęcono czujnikom, urządzeniom skanującym o wysokiej czułości pomiarowej stosowanych do diagnostyki rurociągów podziemnych gazowych, naftowych oraz rurociągów przeznaczonych do transportu wody ciepłej dla celów ogrzewania mieszkań i ciepłej wody użytkowej w miastach.

Badaniom diagnostycznym podlegają rurociągi izolowane, przebiegające w żelbetonowych kanałach, montowane w osłonowych rurach zabezpieczających, ułożone 2-3 metry pod powierzchnią na terenach miejskich i w obszarze niezabudowanym.

Więcej informacji można uzyskać od specjalistów Energodiagnostyki pod firmowymi numerami telefonów.


Grudzień 2008 roku - wydanie Polskich Norm nt. metody MPM

Polska Norma PN-ISO 24497-3 Kontrola Złączy Spawanych

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała w dniu 5 listopada 2007r.  trzy normy dotyczące Magnetycznej Pamięci Metalu.: ISO 24497-1 : 2007 ;   ISO 24497-2 : 2007 ;   ISO 24497-3 : 2007

Firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. i PKN rozpoczęły w marcu 2008r. działania zmierzające do wydania 3 Polskich Norm dotyczących metody Magnetycznej Pamięci Metalu.  W wyniku żmudnych kilkumiesięcznych prac członków Komitetu Technicznego (KT7) ds. Badań Nieniszczących PKN i zapraszanych osób na posiedzenia KT7, w grudniu 2008 r. zostały wydane polskie wersje ww. norm ISO :

PN-ISO 24497-1  Badania nieniszczące - Magnetyczna pamięć metalu
- Część 1: Słownictwo

PN-ISO 24497-2  Badania nieniszczące - Magnetyczna pamięć metalu
- Część 2: Wymagania ogólne

PN-ISO 24497-3  Badania nieniszczące - Magnetyczna pamięć metalu
- Część 3: Kontrola złączy spawanych

Polska Norma (oznaczana symbolem PN) - norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną - Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

Polskie Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.


Profil działania, plany i cele firmy Energodiagnostyka Sp. z o.o.

seminarium Politechnika Gdańska 2006

Seminarium na Politechnice Gdańskiej poświęcone metodzie MPM

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała w dniu 5 listopada 2007r.  trzy normy dotyczące Magnetycznej Pamięci Metalu.:
ISO 24497-1 : 2007 ;   ISO 24497-2 : 2007 ;   ISO 24497-3 : 2007

1.  współpraca ze środowiskami naukowymi (instytuty i uczelnie) w celu wykorzystania przez te środowiska metody MPM do ich własnych celów badawczych.

2.  współpraca z przedsiębiorstwami i propagowanie wykorzystania metody MPM dla potrzeb monitorowania stanu technicznego ważnych urządzeń (obiektów) pracujących w warunkach zmiennych obciążeń mechanicznych i temperaturowych.

3.  promowanie, unikalnej na skalę światową, metody MPM poprzez wygłaszanie prelekcji i referatów na konferencjach i seminariach poświęconych badaniom nieniszczącym NDT.

4.  umożliwienie większego dostępu zainteresowanym osobom oraz firmom do bezpośredniego zapoznania się z metodą MPM, poprzez utworzenie trzech dodatkowych oddziałów firmy Energodiagnostyka w Gdańsku, Rzeszowie i Elblągu.