Zastosowanie badań metodą MPM - przykłady

Przedstawiamy Państwu ofertę firmy Energodiagnostyka, w tym przemysłowe zastosowanie badań nieniszczących NDT, często wykonywane przez nas razem z badaniami metodą MPM.

diagnostyka techniczna turbiny parowej

Badania nieniszczące NDT stosowane łącznie z metodą MPM pozwalają na opracowanie ekspertyz technicznych niejednokrotnie niemożliwych do zrealizowania w warunkach eksploatacji urządzeń przy zastosowaniu tylko technik konwencjonalnych.  Celem łącznego stosowania tych metod jest skuteczne, szybsze i dużo tańsze (!!!) zapobieganie awariom obiektów przemysłowych.
  
 Podane poniżej przykłady zastosowania badań metodą MPM ilustrują jak szeroko jest wykorzystana ta metoda.

« Diagnostyka otworu centralnego wału wirnika turbiny parowej:
Badanie przeprowadzane jest z użyciem przyrządów pomiarowych TSC-1M (2M,3M,4M,5M), które automatycznie potrafią obliczyć wartość czynnika Kin - intensywności rozkładu magnetycznego pola rozproszenia Hp na badanym odcinku otworu centralnego wału turbiny, na podstawie badania pola magnetycznego Hp można łatwo zlokalizować występujące defekty.

« Diagnostyka wirników turbin wodnych:
Ocena efektywności działań wspomagających niezawodność pracy wirnika, w szczególności efektywność różnych technologii naprawczych (np.: kontrola wad spawalniczych, kontrola utwardzania powierzchni łopat wirnika na zimno).  Podczas diagnostyki wirników turbin wodnych metodą MPM na badanych elementach możliwe jest ujawnienie stref koncentracji naprężeń.

łopatka turbiny parowej

Badania metodą magnetycznej pamięci metalu (MPM)
łopatek turbiny parowej.
 

« Diagnostyka łopatek wirnika turbin parowych

Celem wykonywanej diagnostyki jest określenie rozkładu magnetycznego pola rozproszenia Hp wzdłuż każdej łopatki turbiny. Rozkład magnetycznego pola rozproszenia Hp jest wyświetlany na ekranie przyrządu pomiarowego TSC.  Dane pomiarowe zapisywane są w pamięci przyrządu TSC, następnie kopiuje się je do komputera w celu opracowania wyników badań.

Badania metodą magnetycznej pamięci metalu (MPM)
łopatek turbiny parowej.

 

rury ekranowe kotłów parowych

 

« Diagnostyka rur ekranowych kotłów /detekcja wżerów i pocienień/:
Oferowana metoda diagnostyczna pozwala bardzo efektywnie i szybko kontrolować rury ekranowe, jak też spoiny spawalnicze, gdyż badania wykonuje się bez wcześniejszego przygotowania powierzchni rur.
Badania przeprowadza się również bez przygotowania powierzchni rur na przegrzewaczach, na kolektorach, na schładzaczach pary i innych.
Metoda może być z powodzeniem stosowana do zdefiniowania stref koncentracji naprężeń.

 

 

opaska na wirniku turbiny parowej

 

« Diagnostyka opasek łopatek wirników turbin parowych:
Uszkodzenia łopatek mogą zdarzyć się w przypadku ich zakleszczenia w opasce montażowej lub na drucie montażowym wzmacniającym, zainstalowanych na łopatkach tarcz o dużej średnicy.

« Diagnostyka konstrukcji nośnych turbogeneratora w elektrowniach wodnych:
Oferowana metoda diagnostyczna pozwala na błyskawiczne zbadanie obciążonych prętów konstrukcji nośnych i ocenę ich podatności na uszkodzenie lub zniszczenia.
Ocena wykrytych stref koncentracji naprężeń, wad istniejących lub defektów dopiero tworzących się, pozwala na podjęcie wcześniejszych, zapobiegawczych działań remontowych.

 

rurociąg pary

« Diagnostyka rurociągów i kolektorów energetycznych:
Oferowana metoda diagnostyczna może być także stosowana do badania rurociągów dużych rozmiarów, wykonanych ze stali ferromagnetycznej i ze stali austenitycznej.

« Diagnostyka kolan rurociągów technologicznych  (kolana kotłowe i parowe):
Jednym z problemów energetyki jest zapewnienie niezawodności kompensacji temperaturowej kolan rur kotłowych i rurociągów parowych.  Powszechnie stosowane tradycyjne badania NDT i pomiary geodezyjne wykonywane na kotłowych rurociągach nie są w stanie dokonać takich ustawień zamocowań, zawiesi i podpór aby zapewnić prawidłową kompensację temperaturową kolan.

« Diagnostyka wirnika turbiny parowej:
Diagnostyka metodą MPM pozwala ocenić stan naprężeń i odkształceń na wale wirnika lub poszczególnych wirnikach w celu wskazania przyczyn nieprawidłowej pracy całego rotora turbiny, np. występowanie drgań na turbinie może być spowodowane odkształcaniem się wału lub też "kolebaniem się" wirników na boki w trakcie pracy.  Przykładem mogą tu być wyniki (w posiadaniu firmy Energodiagnostyka Sp. z o.o.) badań wirnika średniego ciśnieniowego jednej z turbin K-300-240 LMZ pracującej w elektrowni Konakovo w Rosji.

« Diagnostyka tarcz wieńców łopatek wirników turbin parowych:
Długotrwała eksploatacja wirników turbin powoduje wystąpienie wad zmęczeniowych na obwodzie tarczy wieńca w miejscach montażu łopatek. Powstają tam strefy koncentracji naprężeń (SKN) sygnalizujące przyszłą awarię.

badanie stanu technicznego urządzeń spawanych

« Diagnostyka połączeń spawanych
Głównym problemem defektoskopowych badań nieniszczących połączeń spawanych jest znalezienie i ocena miejsc, w których znajdują się nieciągłości metalu. w miejscach tych szczególnie niebezpieczne jest sumaryczne oddziaływanie naprężeń powstałych w spoinie podczas spawania i naprężeń powstających pod obciążeniem eksploatacyjnym obiektu. Diagnostyka techniczna metodą MPM bez problemu sklasyfikuje takie miejsce jako : niebezpieczne lub "dopuści je" do dalszej eksploatacji.

« Diagnostyka powłok regeneracyjnych (powłoki eksploatacyjne) nakładanych metodami natryskiwania cieplnego:
Stosowanie nowoczesnych technik regeneracji powłok, w tym natryskiwania cieplnego np. naddźwiękowego HVOF, plazmowego AP i przetopów na uszkodzone części, w tym wyposażenia elektrowni lub rafinerii, nie może być dokonywane bez kontroli stanu metalu.

 

zbiornik w Rafinerii
rury opadowe

 

   « Diagnostyka zbiorników magazynowych i naczyń ciśnieniowych:
   Metoda MPM może być stosowana w energetyce, w przemyśle chemicznym, w przetwórstwie i przy magazynowaniu paliw, w gazownictwie i w petrochemii.    Tą metodą kontroluje się zbiorniki magazynowe i naczynia ciśnieniowe wykonane ze stali ferromagnetycznej, jak też ze stali austenitycznej.

 

badanie MPM szyn kolejowych

 

« Diagnostyka torów i obręczy kół w transporcie szynowym – kolej, tramwaje, metro, transport technologiczny:
Gdy stosuje się tradycyjne metody diagnostyczne, problemem jest zdiagnozowanie szyn, w których powstaną defekty lub też występują już pęknięcia zmęczeniowe, tworzące się na skutek uszkodzeń podstawy torów podczas eksploatacji.
Badanie metodą MPM stanu technicznego szyn jest szybkie i łatwe.

Więcej informacji na ten temat podajemy w opisie urządzeń skanujących, tzw. Typów.

 

« Diagnostyka panwi łożysk ślizgowych , ocena połączenia stopu łożyskowego z panwią:
Technika badań oparta jest na pomiarze magnetycznych pól rozproszonych Hp w panwi stalowej lub żeliwnej łożyska ślizgowego.  Pomiar magnetycznego pola rozproszenia Hp można przeprowadzać na łożysku o grubości do 20mm wylanego stopu.

Ponadto metodą MPM można ocenić stan naprężeniowo-odkształceniowy elementów różnych urządzeń i na tej podstawie autorytatywnie zadecydować o stopniu ich przydatności do dalszej eksploatacji.  Poniżej kolejne przykłady:

•  kontrola jakości metalu i spoin wyrobów metalowych podczas ich produkcji

•  kontrola elementów wykonanych ze stali nierdzewnej i stali austenitycznej (detekcja martenzytu naprężeniowego, korozji międzykrystalicznej, lokalizacja wysokotemperaturowego ferrytu w połączeniach spawanych)

•  ocena stanu technicznego rurociągów i ropociągów podziemnych  (łatwa i tania detekcja stref koncentracji naprężeń na dużych obiektach)

•  diagnostyka mechanizmów załadowczych i tłoczących

•  diagnostyka instalacji poddanych procesom pełzania materiału lub chorobie wodorowej

•  diagnostyka mechanizmów podnośnikowych – suwnice mostowe i żurawie bramowe

•  diagnostyka urządzeń transportu bliskiego – klatki wyciągowe, windy przemysłowe, liny stalowe /górnictwo, hutnictwo/

Dwa zdjęcia poniżej przedstawiają badania diagnostyczne w ramach rozwoju systemów monitorowania stanu technicznego stalowych konstrukcji jakie przeprowadzono w KWK „Budryk” w Ornontowicach - metodą MPM wykonano ocenę stanu technicznego szyny podziemnej kolejki podwieszanej.  Podstawowym zadaniem kontroli MPM było ujawnienie stref zaburzonego rozkładu magnetycznych pól rozproszenia na zewnętrznej powierzchni szyny.  Wykorzystano specjalistyczny program MM-System i przeprowadzono wczesną analizę szyn w stadium ich skłonności do uszkodzeń wg przyjętych kryteriów oceny bezpieczeństwa.

Wczesne zdiagnozowanie szyn pod względem ich podatności na uszkodzenia pozwala nie dopuścić do awarii - wymiana uszkodzonych szyn bezpośrednio zapobiega katastrofie. Wszystkie badania przeprowadzono zgodnie z procedurami „Określenia obszarów koncentracji naprężeń mechanicznych na  podstawie magnetyzmu szczątkowego metalu”.

badanie MPM szyn kolejki podwieszanej
podziemna kolejka podwieszana

•  diagnostyka hydroakumulatorów i akumulatorów cieplnych

•  diagnostyka wieży absorbcyjnej  (przy produkcji nawozów sztucznych)

•  diagnostyka stalowych dźwigarów kratowych mostów

•  diagnostyka elementów ferromagnetycznych części napędowych statków powietrznych (przemysł lotniczy)

•  elementy szybu w tym diagnostyka lin szybów wyciągowych, nadszybia, rurociągi podziemne,
     grodzie podziemnych zbiorników retencyjnych
(przemysł górniczy)

•  diagnostyka kół zębatych w przekładniach zębatych

koło zębate
kolano rurociągu technologicznego

•  urządzenia energetyczne

- elementy kotłów parowych:  rurociągi pary świeżej - wtórnej,  rurociągi łączące kocioł z turbiną,  rury parowe przegrzewacza kotła, kolana rurociągu parowego.  rury ekranowe kotła,   walczaki,   szkielet konstrukcji kotła,   konstrukcja wsporcza, zawieszenie kotła

•  diagnostyka maszyn wirujących wraz z oprzyrządowaniem

- wirnik turbiny, łopatki, elementy kierujące, tarcze, kadłuby, zawory, opaski generatorów

•  diagnostyka suchego stosu  (w zakładach chemicznych)

•  badanie mechanicznych własności metalu w warunkach laboratoryjnych

Wszelkich informacji dotyczących przyrządów pomiarowych i czujników udzielają specjaliści firmy ”ENERGODIAGNOSTYKA” Sp. z o.o.
tel. +48 22 819 42 60  lub  email:   biuro@energodiagnostyka.pl