Termin techniczny ENERGODIAGNOSTYKA - wyjaśnienie co oznacza

Praktycznie, energodiagnostyka to działanie prowadzone w oparciu o zespół norm i procedur badawczo-pomiarowych, służących do oceny stanu technicznego obiektów  (konstrukcji, maszyn, urządzeń wykonanych z metali żelaznych). Jednocześnie określany jest resurs obiektów <więcej informacji>
   Nazwa firmy pochodzi od terminu technicznego energodiagnostyka.

Energodiagnostyka łączy badania metodą magnetycznej pamięci metalu (MPM) z innymi badaniami nieniszczącymi NDT i dzięki temu jest niezwykle efektywną metodą w dziedzinie diagnostyki technicznej.  Ilustruje to przykład poniżej.

dennica dużego zbiornika - defekt spoiny

Rys. 1.  Prezentowane zdjęcie przedstawia wyniki kontroli fragmentu spoiny nr 12 przeprowadzonej wspólnie dwoma metodami badawczymi: metodą MPM oraz metodą ultradźwiękową. Na rysunku obok spoinę zaznaczono czarną, przerywaną linią. Widoczny jest opis wady wykrytej na dennicy dużego zbiornika (jednorazowy przerób to 40 ton).

Dennica zbiornika ma średnicę 4 metry, zatem wpierw metodą MPM zlokalizowano spoiny dennicy, następnie zdiagnozowano stan spoin i wykryto wadę spoiny nr 12 (patrz rys. 2. - interpretacja magnetogramu).

Aby precyzyjnie wskazać miejsce wykrytej wady, zdiagnozować wadę i ją opisać, zeszlifowano fragment powierzchni dennicy (patrz: rys. 1. obok).

Spoinę przebadano ponownie metodą ultradźwiękową, ale jedynie w wykrytej strefie koncentracji naprężeń SKN1, tylko na odcinku kilkunastu centymetrów (!!) (patrz: rys. 3.).

 

Dzięki zastosowaniu specjalistycznych czujników i przyrządów pomiarowych możliwa jest jednoznaczna decyzja czy:
- wadę należy bezwzględnie naprawić
- wadę można jeszcze tylko monitorować.

W diagnozowanym miejscu zlokalizowano też inne wady (rozwarstwienia i wżery), które oznaczono pomarańczowym okręgiem (ze strzałkami).

 Rys. 2.  Magnetogram wykonany wzdłuż spoiny 12  (na jej ostatnim odcinku ok. 120mm  współrzędne od 880mm do 1000mm) pokazuje mocno zaburzony rozkład pola magnetycznego.  Gruba czerwona linia kilkakrotnie przechodząca przez linię zerową, na wykresie zmieniająca znak z  „+”  na  ”–”  wskazuje na naprężenia w metalu  (oznaczone jako strefa koncentracji naprężeń SKN1 na rys.1.).

Wyżej opisanej linii odpowiada cienka linia czerwona - najważniejszy wskaźnik w metodzie MPM. Cienka linia przedstawia zmierzony gradient rozkładu własnego magnetycznego pola rozproszenia oraz wskazuje istotne zmiany natężenia magnetycznego pola na badanym odcinku spoiny, a takie zmiany informują o wewnętrznym pęknięciu metalu. 

Rys. 3.  Graf wykonany metodą ultradźwiękową w strefie koncentracji naprężeń spoiny 12 potwierdza obecność pęknięcia wewnętrznego.

UWAGA. Prowadzimy szkolenia w zakresie stosowania metody MPM - obecnie mamy ponad 50-ciu przeszkolonych specjalistów pracujących w 15-stu polskich przedsiębiorstwach (energetyka, górnictwo, kolejnictwo, przemysł lotniczy, placówki naukowe).  Zapraszamy do współpracy.