Oferta Energodiagnostyki na badania nieniszczące NDT

Oferujemy usługi w zakresie defektoskopowych badań nieniszczących ndt z łącznym wykorzystaniem metody MPM, pozwalające na opracowanie ekspertyz technicznych niejednokrotnie niemożliwych do zrealizowania w warunkach eksploatacji urządzeń bez wsparcia metodą MPM.  Celem badań NDT jest m.in. zapobieganie awariom urządzeń przemysłowych, maszyn i konstrukcji stalowych.
   Badania NDT połączone z metodą MPM znajdują liczne zastosowania w przemyśle energetycznym, okrętowym, lotniczym, etc.

Specjalizujemy się w ww. badaniach, gdy wymagane są:
- odbiór techniczny obiektów (urządzeń, konstrukcji, maszyn),
- kontrola końcowa w procesie produkcji części,
- kontrola okresowa podczas eksploatacji obiektów.

Oferowane przez nas usługi /techniki diagnostyczne/
możemy podzielić na trzy grupy:

 I.  Defektoskopowe badania nieniszczące:

  1. Badania ultradźwiękowe UT wyrobów hutniczych
  2. Badania ultradźwiękowe UT połączeń spawanych
- połączenia spawane doczołowe, pachwinowe, o innych geometriach
  3. Ultradźwiękowe pomiary grubości UTT
    
 - punkt pomiarowy plus oględziny
  4. Badania penetracyjne PT - wszystkie rodzaje połączeń spawanych
      oraz inne powierzchnie metalowe obiektów.
  5. Badania wizualne VT 
  6. Badania prądami wirowymi ET
- wyroby hutnicze
- połączenia spawane (wszystkie rodzaje)
- wymienniki ciepłownicze
- otwory centralne maszyn wirujących wg norm ASTM
  7. Pomiary twardości (HL, HS, HB, HRB, HRC, HV, Shora)
  8. Pomiary geometryczne owalizacji, kąta, długości.
  9. Pomiary tensometryczne 
10. Badania szczelności

pomiar grubości płaszcza zbiornika

Praca przy użyciu sprzętu alpinistycznego

Centrum Nauki Kopernik - badanie spoin konstrukcji

Badania ultradźwiękowe spoin
na konstrukcji Centrum Nauki „KOPERNIK” w Warszawie

skupiska wżerów w spoinie

Badania penetracyjne PT - skupiska wżerów w obszarze spoiny
wewnątrz zbiornika ze stali kwasoodpornej

11. Badania magnetyczne
- magnetyczno - proszkowe MT
- magnetyczno - proszkowe MT w świetle UV
- pole rozproszone MFL
- szumy Barkhausena SEB

12. Badania metalograficzne - repliki metalograficzne

zgład metalograficzny

Zgład metalograficzny wycinka przekroju struktury połączenia
stali węglowej S49 z warstwą buforową niklu
i stalą kwasoodporną 316L nakładaną metodą detonacyjną.
– Zamieszczone powyżej zdjęcie
potwierdza szczelność powłoki platerowanej ze stali 316L

Replika R1B

Replika R1B, wykonana na głębokości 1mm od powierzchni
na stali kwasoodpornej 316L  (stal platerowana)
Replika metalograficzna potwierdza, że struktura stali
nie posiada wad dyskwalifikujących
jej dalszą przydatność do eksploatacji

13. Kontrola złączy spawanych
Oddzielną usługą wykonywaną dla przemysłu metodami badań nieniszczących NDT jest kontrola połączeń spawanych. Takie kontrole prowadzimy na obiektach eksploatowanych od wielu lat oraz w trakcie powstawania (produkcji) nowych wyrobów, urządzeń lub konstrukcji.

Zobacz przykłady badań NDT wykonywanych we współpracy z firmą RESURS:    <więcej info>

 II.  Metoda magnetyczna pamięć metalu MPM  (PN-ISO 24497 1:3)

Metoda Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM) – to metoda kontroli nieniszczącej oparta na rejestracji i analizie rozkładu własnych magnetycznych pól rozproszonych (WMPR), powstających w metalu wyrobów, konstrukcji i urządzeń  (w obiektach).
   W dużym skrócie metodę MPM możemy wyjaśnić następująco. Dające się mierzyć i badać, własne magnetyczne pola rozproszone WMPR - występujące w metalach żelaznych - informują o zachodzeniu nieodwracalnych zmian namagnesowania metali, spowodowanych zmianami w budowie krystalicznej metali - zmiany te powstają w wyniku obciążeń jakim poddawany jest metal obiektów podczas eksploatacji.
   Pierwotne i ściśle związane ze sobą: struktura krystaliczna i struktura magnetyczna metalu (której zmiany rejestrujemy w metodzie MPM) ukształtowały się w polu magnetycznym Ziemi podczas produkcji części lub urządzeń (dokładnie podczas schładzania metalu).

wirnik turbiny - badania metodą MPM

Badania metodą MPM
tarcz, wału, czopów, łopatek,
wirnika turbiny

połączenie łopatki w zamku mocującym

Badania metodą MPM
jakości osadzenia łopatki w zamku mocującym
na tarczy wału wirnika turbiny

Niektóre cechy metody MPM i korzyści wynikające z zastosowania diagnostyki tą metodą:
• nie wymaga przygotowania powierzchni do badań (nie wymaga szlifowania, nie wymaga sztucznego namagnesowania),
• ważne jest ujawnienie stref koncentracji naprężeń na obiektach jako głównych źródeł powstawania uszkodzeń
• jak żadna inna metoda np. na dużych i bardzo dużych obiektach, pozwala na wczesne wykrycie i ocenę różnorodnych uszkodzeń już na etapie ich powstawania
• przydatna, gdy w grę wchodzi monitorowanie stanu technicznego obiektów
• skuteczna przy wykrywaniu wad połączeń spawanych i wad metalu rodzimego elementu
• następuje znaczne skrócenie czasu badania obiektów i zmniejszenie kosztów przy zastosowaniu metody MPM wspólnie z innymi defektoskopowymi badaniami ndt
• metoda MPM pozwala na ocenę wykrytej wady:
a) czy wada zagraża dalszej eksploatacji obiektu
b) czy wystarczy samo dalsze monitorowanie wady

Dalsze przykłady zastosowania badań metodą MPM podajemy na oddzielnej stronie.  <zobacz więcej>

 III.  Badania techniczne wykonywane we współpracy z uznanymi laboratoriami:

- Współpracujemy z laboratoriami, dla których przeprowadzamy badania metodą MPM - dokładnie określamy miejsca, w których należy wykonać kolejne badania nieniszczące NDT.  Te dalsze badania niezależnych laboratoriów w 100% potwierdzają zasadność stosowania metody MPM na obiektach wszystkich rodzajów - konstrukcje stalowe, maszyny, urządzenia przemysłowe, sprzęt, próbki testowe.

Badania diagnostyczne obiektów metodą MPM przeprowadzane łącznie z innymi badaniami nieniszczącymi NDT (np.: MPM z UT, MPM z RT, MPM z AE) przyczyniają się do jednoznacznego wykrycia wady, określenia jej rozmiarów, miejsca jej zalegania lub też wykazują, że wada materiału nie występuje.  Poniżej badania laboratoryjne stosowane łącznie z metodą MPM.

  1. Badania ultradźwiękowe metodami TOFD oraz Phased Array
wykorzystujemy te metody do badań specjalnych części i elementów, np. tarcze wirników, wręby, wały generatorów.
  2. Ultradźwiękowe pomiary warstw tlenkowych UTT  (aparat EPOH)
  3. Badania radiograficzne RT - wszystkie rodzaje połączeń spawanych
  4. Pomiary pełzania energetycznych urządzeń ciśnieniowych
  5. Badania staloskopowe (metoda X-ray  –  klasyfikacja gatunków wg norm)
  6. Badania niszczące wytrzymałościowe
  7. Badania emisji akustycznej AE
- badania aktualnego stanu technicznego obiektu (urządzenia, konstrukcji,..)
  • lokalizacja źródeł emisji akustycznej i ich klasyfikacja
  • ocena przydatności urządzenia do dalszej eksploatacji
- monitoring - długotrwała i nieprzerwana kontrola stanu technicznego obiektu podczas jego eksploatacji
  • detekcja i śledzenie narastających źródeł emisji akustycznej AE
  • lokalizacja słabych punktów obiektu (urządzenia, konstrukcji,..)
  • działania wyprzedzające - planowanie remontów i napraw obiektów.

2 zdjęcia i wykres ilustrują istotę łącznego prowadzenia metody MPM z innymi badaniami NDT, potwierdzają to też badania laboratoryjne.
Badania metodą MPM tarczy wirnika (przeprowadzone bez demontażu łopatek) wykazały uszkodzenia wrębu łopatkowego.  Wykres rozkładu magnetycznego pola rozproszenia wyraźnie przedstawia zaburzenie linii pola ujawnione przez sensory badające składowe Hpx oraz Hpy pola magnetycznego.
Badania ultradźwiękowe UT potwierdziły istnienie nieciągłości, a po demontażu łopatek istniejące pęknięcia stwierdzono wizualnie.
Dla celów prezentacyjnych i laboratoryjnych wycięto fragment wrębu z wadą i wykonano zgład metalograficzny.

fragment wrębu łopatkowego
wykres rozkładu magnetycznego pola rozproszenia
zgład wrębu łopatkowego

Ostatnie zdjęcie na stronie wykonano podczas badań stanu technicznego podpór konstrukcji nośnej platformy wiertniczej.

badanie konstrukcji platformy wiertniczej

  8. Ocena stanu technicznego obiektu (ATCS)

- Kompleksowa ocena stanu technicznego obiektu (konstrukcji, maszyny, urządzenia) zostaje sporządzona w oparciu o szereg badań nieniszczących i/lub niszczących, pomiarów i obliczeń inżynierskich.  Następstwem tej analizy jest wskazanie, co dzieje się z obiektem, jakie są przyczyny obecnego stanu obiektu oraz decyzja co do zabiegów, jakim ma być poddany obiekt, aby spełnić wymagania właściciela lub konkretnego organu nadzoru.

Wszelkich informacji dotyczących badań ndt
udzielają specjaliści firmy ”ENERGODIAGNOSTYKA” Sp. z o.o.
tel. +48 22 819 42 60  lub   email:   biuro@energodiagnostyka.pl