O firmie Energodiagnostyka Sp. z o.o. - działalność firmy

Energodiagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie współpracuje z firmą „RESURS” i prowadzi działalność w zakresie:
prace diagnostyczne metodą magnetycznej pamięci metalu (MPM)  (w skrócie: metoda MPM),
defektoskopowe badania nieniszczące (NDT) w oparciu o normę PN-EN 473:2002  (w skrócie: badania ndt)
prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie diagnostyki technicznej metodami nieniszczącymi,
sprzedaż i serwis przyrządów i czujników do badań ndt, w tym do metody MPM; wdrożenia, konsultacje, szkolenia specjalistów.

Jak rozumiemy pojęcie energodiagnostyka

Energodiagnostyka
– metodyka oceny wytrzymałości eksploatacyjnej oraz niezawodności obiektów
(konstrukcje, urządzenia, maszyny, części) na podstawie analizy stanu energetycznego metali żelaznych, z których obiekty te wykonano.

W stosowanej metodzie badawczej (MPM) oraz przyrządach pomiarowych wykorzystane są zależności magnetyczno-energetyczne tzw. własnego pola magnetycznego metalu (więcej o metodzie MPM piszemy na naszych stronach).


Przykładowe zdjęcie przedstawia wspólne wyniki kontroli fragmentu spoiny nr 12 dwoma metodami badawczymi: metodą MPM z zaznaczonymi strefami koncentracji naprężeń SKN1 oraz metodą ultradźwiękową. Widoczny jest opis defektu na dennicy dużego zbiornika (jednorazowy przerób 40 ton).
<przykład wyjaśniający pojęcie energodiagnostyka>

defekt spoiny dennicy zbiornika

Przykładowe zdjęcie przedstawia wspólne wyniki kontroli fragmentu spoiny nr 12 dwoma metodami badawczymi: metodą MPM z zaznaczonymi strefami koncentracji naprężeń SKN1 oraz metodą ultradźwiękową. Widoczny jest opis defektu na dennicy dużego zbiornika (jednorazowy przerób 40 ton).
<przykładowe wyjaśnienie pojęcia energodiagnostyka>

I.  Prace diagnostyczne metodą magnetycznej pamięci metalu (MPM)

Firma powstała w 1991 r. po tym jak na przełomie lat 1989-90 rozpoczęto w Polsce pierwsze prace badawcze metodą magnetycznej pamięci metalu (MPM). W latach dziewięćdziesiątych działalność firmy opierała się na współpracy z Zakładami Remontowymi Energetyki Warszawa (ZREW). Pracująca tam kadra techniczno-inżynieryjna szybko zrozumiała, jakie korzyści daje skuteczna i szybka metoda MPM w zapobieganiu awariom. Diagnostyka urządzeń metodą MPM była przeprowadzana wtedy mało skomplikowanymi, prostymi miernikami magnetycznego pola rozproszonego, ale niejednokrotnie pozwalała wykryć wady nie dające się zlokalizować innymi metodami NDT.

Po wydaniu w 2008 r. trzech międzynarodowych norm (ISO) PN-ISO 24497-1,2,3 dotyczących metody magnetycznej pamięci metalu wszyscy wykonujący badania nieniszczące ndt docenili to, że informacje emitowane przez magnetyczne pole rozproszone z metalu w znakomity sposób można wykorzystać m. in. do lokalizacji wad materiałowych lub do określania niezgodności spawalniczych i rozkładu naprężeń.

Metoda magnetycznej pamięci metalu (MPM) należy do nowego kierunku diagnostyki technicznej - w istocie staje się energodiagnostyką – metodą oceny zapasu energii własnej metalu pozwalającą określić czas niezawodnej eksploatacji maszyn i urządzeń lub trwałość konstrukcji stalowych.    <zobacz:  zastosowania metody MPM>

Metoda MPM wspaniale wpisuje się we współczesne wyobrażenia mechaniki zniszczenia, dając eksperymentalne dowody podstawowego założenia o lokalności rodzącego się uszkodzenia i mechanizmie jego rozwoju, aż do zniszczenia obiektu. Metoda MPM stała się nowym narzędziem poznania procesu odkształcenie–zmęczenie.


II.  Defektoskopowe badania nieniszczące (NDT) w oparciu o normę PN-EN 473:2002

”Energodiagnostyka” Sp. z o.o. - Laboratorium Badawcze posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego.
Aktualne Świadectwo Uznania nr rejestru LB-186/27 potwierdza, że laboratorium spełnia kryteria normy PN-EN ISO/TEC 17025:2005
<zobacz:  referencje i licencje>

Dysponujemy nowoczesnym, certyfikowanym sprzętem do badań NDT, nasz wysoko wykwalifikowany personel posiada stosowne certyfikaty I i II stopnia z zakresu badań nieniszczących, zgodne z normą EN 473 w metodach badań nieniszczących UT, RT, MT, PT, VT  oraz dodatkowo w zakresie metody MPM.

Wykonujemy usługi w zakresie defektoskopowych badań nieniszczących NDT:   <zobacz szczegóły na naszych stronach tematycznych>

• Badania ultradźwiękowe - UT
• Badania magnetyczne - proszkowe  - MT
• Badania penetracyjne - PT
• Badania wizualne - VT
• Badania metalograficzne metodą replik
• Pomiary twardości - HL, HS, HB, HRB, HRC, HV, Shora
• Ekspertyzy techniczne maszyn, urządzeń, konstrukcji.

Defektoskopia - nieniszczące metody badań głównie metali i ich stopów, zmierzające do wykrycia wad powierzchni i wewnętrznych wad materiału (np. rysy, pęcherze, rzadzizny, wtrącenia, pęknięcia). Rozróżniane defektoskopie: rentgenowska, gamma, magnetyczna, ultradźwiękowa, luminescencyjna i elektryczna.

definicja wg Wikipedia   <zobacz więcej>

UWAGA: wyżej wymienione badania ndt pozwalają wykryć w metalach obiektów jedynie już istniejące wady.
(niżej przykłady defektoskopowych badań nieniszczących NDT)

penetracyjne badanie spawów

Badania defektoskopowe - metoda penetracyjna (PT)
połączenia spawanego króćca w walczaku kotła
opalanego miałem węglowym w elektrowni

metoda prądów wirowych ET

Badania defektoskopowe - metoda prądów wirowych (ET)
rur mosiężnych wymiennika ciepła
na wydziale kotłowym w elektrowni

Badania metodą Magnetyczna Pamięć Metalu - w skrócie:  metoda MPM

UWAGA:  metoda MPM też należy do defektoskopowych badań nieniszczących ndt, ale jednocześnie jest metodą diagnostyczną i jako jedyna umożliwia wykrycie, w metalach żelaznych obiektów, miejsc potencjalnych wad - czyli defektów, które mogą się dopiero utworzyć i następnie rozwinąć !!

Poniżej przykłady defektoskopowych badań nieniszczących NDT stosowanych wspólnie z metodą MPM

badanie konstrukcji nośnej pompy do betonu

Badania diagnostyczne konstrukcji nośnej pompy
do podawania betonu na dużą odległość (wysokość) metodami:
ultradźwiękową (UT) oraz metodą MPM.
Badania stosowane na budowach: wieżowców, wiaduktów,
mostów, szybów wiertniczych, platform wydobywczych, itd.

łopatki turbiny parowej - badania nieniszczące

Badania diagnostyczne łopatek turbiny parowej metodami:
- magnetycznej pamięci metalu (MPM),
- szumów Barkhausena (SEB),
- prądów wirowych (ET)
na wydziale maszynowym w elektrowni


III.  Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie diagnostyki technicznej* metodami nieniszczącymi

Energodiagnostyka Sp. z o.o. wspólnie z grupą zainteresowanych - metodą MPM - specjalistów ze środowisk naukowych i przedsiębiorstw, prowadzi prace naukowo-badawcze w oparciu o metodę magnetycznej pamięci metalu.

Badania prowadzone przez zainteresowane Instytuty w zakresie aplikacji metody MPM mogą stworzyć warunki transferu innowacyjności, nowych technologii i współczesnej wiedzy do głównych gałęzi gospodarki narodowej.  Poprzez doskonalenie metod rozpoznania rzeczywistego stanu technicznego stalowych konstrukcji, maszyn i urządzeń stworzane są techniczne możliwości zmniejszenia ryzyka awarii, nieplanowanych przestojów i zmniejszenia zagrożenia skażenia środowiska naturalnego.
<zobacz więcej>

Badania metodą magnetycznej pamięci metalu (MPM) liny stalowej
w laboratorium Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach

 

lina stalowa diagnozowana metodą MPM

Badania metodą magnetycznej pamięci metalu (MPM) liny stalowej
w laboratorium Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach

*Diagnostyka techniczna zajmuje się oceną stanu technicznego obiektów (konstrukcja, maszyna, urządzenie) poprzez badanie:
    a) metali, z których je wykonano,
    b) własności procesów roboczych,
        i towarzyszących pracy maszyny;
    c) także poprzez badanie własności wyrobów i produktów.
Diagnoza techniczna może dotyczyć:
- oceny stanu technicznego
- prognozy rozwoju lub zmian stanu
- przyczyny rozwoju lub zmian stanu
- łączeniu wymienionych.

podobną definicję podaje Wikipedia   <zobacz więcej>

Prekursorzy badań metodą MPM -
 prof. Anatoli A. Dubov (Energodiagnostika)
prof. Julian Deputat (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN) podczas wspólnych badań porównawczych: metody MPM
i metody ultradźwiękowej UT Warszawie - maj 2000r.

prof. Anatoli A. Dubov, prof. Julian Deputat

Prekursorzy badań metodą MPM -
 prof. Anatoli A. Dubov (Energodiagnostika)
prof. Julian Deputat (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN) podczas wspólnych badań porównawczych: metody MPM
i metody ultradźwiękowej UT Warszawie - maj 2000r.


IV.  Sprzedaż i serwis przyrządów i czujników do badań nieniszczących ndt w tym do metody MPM.  Wdrożenia,  konsultacje,  szkolenia specjalistów.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo m.in. przyrządy pomiarowe wraz z tzw. Typami (urządzeniami skanującymi) firmy Energodiagnostika - Moskwa  służące do określania stanu naprężeń i odkształceń na badanym obiekcie:

• przyrządy do pomiaru własnego magnetycznego pola rozproszenia emitowanego z metalu  tzw. mierniki koncentracji naprężeń, np.   TSC-1M-4,  TSC-2M-8,  TSC-3M-12,  TSC-4M-16, TSC-5M-32

• urządzenia skanujące z zabudowanymi czujnikami  do ww. przyrządów pomiarowych stref koncentracji naprężeń   (np. urządzenia :  Typ1, Typ2, Typ4, Typ5, Typ6 i wiele innych)

przyrządy pomiarowe TSC

 

Ofertę uzupełniają procedury badawcze do kontroli obiektów metodą MPM.

Zapewniamy serwis sprzętu oraz poradnictwo techniczne w zakresie:
- doboru przyrządu i urządzeń skanujących do badań MPM,
- opracowania sprawozdań z przeprowadzonych badań MPM,
- obsługi oprogramowania do badań MPM.

<szczegóły oferty sprzedaży przyrządów pomiarowych TSC do badań metodą MPM>

Poniżej prezentujemy przykład wykrycia uszkodzenia szyny kolejowej. Ujawnione pęknięcie szyny możliwe jest jedynie przy zastosowaniu przyrządów i czujników metody MPM. Diagnostykę szyn można wykonywać chodząc wzdłuż torów. Opracowany jest też system badań diagnostycznych szyn kolejowych przy wykorzystaniu przyrządów i czujników zamontowanych w wagonie jadącym z prędkością 60km/h

badanie MPM szyn kolejowych

Diagnostyka metodą MPM szyn kolejowych
szyn tramwajowych lub szyn kolei metra

uszkodzenie szyny kolejowej

Pęknięcie szyny w miejscu o dużym natężeniu ruchu pociągów
zdiagnozowane metodą MPM

Zapraszam do współpracy

Prezes Zarządu Energodiagnostyka Sp. z o.o.
Andrzej Radziszewski